Irene Lupi

Artista

_+ Boycott

BOYCOTT
sound installation, Party bag
2013